PROJEKT PN. "Mali a jednak wielcy" REALIZOWANY W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Indywidualizacja procesu nauczania
Od 17 września 2012 roku w naszej szkole trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel główny projektu:
Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowych w Gminie Zebrzydowice, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych tych uczniów.
Cele szczegółowe projektu:
1. Zapewnienie każdemu dziecku zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami pomocy logopedycznej i psychologicznej niwelującej zdiagnozowane zaburzenia.
2. Stworzenie każdemu dziecku zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami możliwości korekt wad postawy
3. Zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się, w tym trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych.
4. Stworzenie możliwości rozwoju talentów i zainteresowań uczniów w tym artystycznych i matematycznych.
5. W szkołach objętych wsparciem stworzenie warunków umożliwiających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez doposażenie bazy szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz materiały.

Zadania realizowane w ramach projektu:
Zadanie 1: Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na wyrównanie deficytów rozwojowych:
- zajęcia logopedyczne
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia psychologiczne
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zadanie 2: Zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia
- zajęcia plastyczno - techniczne i teatralne
- zajęcia rozwijające indywidualne umiejętności i uzdolnienia matematyczne "Super Matematyk"
Zadanie 3 : Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły
Realizacja tego projektu zapewnia każdemu uczniowi z klas I - III szkoły podstawowej bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, podnosi jakość pracy szkoły, gwarantuje uczniom twórczy i wszechstronny rozwój osobowości. Projekt ma na celu odpowiednie wspomaganie w tym zakresie, pochylanie się z troską nad uczniami nie tylko tymi, którzy mają trudności, ale też uczniami zdolnymi, chętnie rozwijającymi swoje pasje czy zainteresowania. Zajęcia te sprzyjają rozwojowi jednostki, kształceniu zmierzającemu do niwelowania niekorzystnych różnic między uczniami i pobudzania ich do twórczego działania. Aktywizacja działalności poznawczej dziecka odbywa się poprzez zabawy i gry dydaktyczne, co stanowi ważny czynnik optymalizujący proces wychowania i nauczania wczesnoszkolnego. Uruchamiane w ten sposób mechanizmy orientacyjno - poznawcze, motywacyjne i społeczno - wychowawcze w zachowaniu dzieci przyczyniają się w zależności od rodzaju zajęć do minimalizowania trudności i niepowodzeń w nauce szkolnej, są również źródłem osiągania sukcesów i pożądanych wyników.

Harmonogram zajęć prowadzonych w ramach projektu.