2012

- Otwarcie wyremontowanej tzw. "starej" szkoły

2011

- Otrzymanie przez Szkołę Podstawową w Zebrzydowicach certyfikatu "Szkoła Bezpiecznego Internetu"

- Uzyskanie przez Gimnazjum w Zebrzydowicach certyfikatu "European Language Label"

- Rozpoczęcie budowy obiektu sportowego - Orlik

- Zakończenie realizacji projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" (trzeci etap)

2010

- X jubileuszowy Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej

- X Jubileuszowy powiatowy konkurs Recytatorski "Poezja i proza w Języku Shakespear'a

- Zakończenie realizacji projektu Comenius

- Rozpoczęcie realizacji projektu unijnego "Przystanek - Szkoła - podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice"

- Realizacja projektu "Radosna szkoła" - utworzenie sali lekcyjnej przeznaczonej do realizacji działań z nowej podstawy programowej

2009

- Otrzymanie przez Gimnazjum w Zebrzydowicach Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

- Rozpoczęcie realizacji projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

- Rozpoczęcie obowiązywania nowej podstawy programowej dla klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z nową Ustawą wprowadzającą 6-latki do szkół

2008

- Nadbudowa łącznika w budynku B - pozyskanie sali lekcyjnej.

- Odnowienie elewacji budynku szkoły podstawowej.

- VI wieczór regionalny "Tu je moji miejsce".

- "Adopcja na odległość" - zaadaptowanie przez SP grupy dzieci z Sudanu w Afryce.

- Rozpoczęcie realizacji programu Unii Europejskiej "Comenius - uczenie się przez całe życie" we współpracy ze szkołami z Niemiec, Republiki Czeskiej, Turcji, Węgier, Hiszpanii i Siemianowic Śląskich

- Przystąpienie gimnazjum do projektu Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie

2007

- Przejście na emeryturę długoletniego Dyrektora Zespołu Szkół mgr Czesławy Haczek.

- Od roku szkolnego 2007/2008 mgr Jolanta Wawrzyczek dyrektorem Zespołu Szkół w Zebrzydowicach.

- Modernizacja budynku B: wymiana okien, termoizolacja.

- Monitoring w szkole.

- Nowa pracownia informatyczna dla Szkoły Podstawowej

2005

- V wieczór regionalny "Od Austryje do Unije, czyli ożywobyciu Francka"

2004

- otwarcie krytej pływalni - zakończenie budowy przyszkolnej bazy sportowej.

- obchody jubileuszu 70 - lecia "Nowej Szkoły".

2003

- rozdzielenie obiektów szkolnych:
budynek A - Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
budynek B - Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

2002

- otwarcie nowej sali sportowej

2002 - 2004

- budowa przyszkolnej bazy sportowej.

2001

- uroczyste nadanie gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

- uroczyste nadanie sztandaru gimnazjum.

2000

- 06 kwietnia wchodzi w życie znowelizowana Ustawa Karta Nauczyciela wprowadzająca stopnie awansu zawodowego nauczycieli: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany.

1999

- reforma strukturalna i programowa szkolnictwa - powstanie:
6 - letniej szkoły podstawowej;
3 - letniego gimnazjum.

powołanie przez radę gminy Zespołu Szkół w Zebrzydowicach w skład, którego wchodzą:
Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Gimnazjum.

1998

- początek wieczorów regionalnych poświęconych obrzędom i tradycjom Śląska Cieszyńskiego, które są wyrazem uznania i szacunku dla naszych przodków, wspomnieniem tego co minęło, stanowią okazję do spotkania wszystkich, którzy z Ziemi Cieszyńskiej wywodzą swoje korzenie oraz tych, którzy tę Ziemię szczególnie umiłowali;

1996

- otwarcie cieszyńskiej izby regionalnej przy szkolnym muzeum.

1995

- rozpoczęcie współpracy z Polską Szkołą w Karwinie - Nowym Mieście w Republice Czeskiej.

1994

- jubileusz 60 - lecia budynku szkoły - otwarcie szkolnego muzeum.

1992

- oddanie po kapitalnym remoncie i nadbudowie o jedną kondygnację "nowej" szkoły;

- zakończenie rozbudowy całości obiektu przy ul. J. Kochanowskiego 55;

- zamknięcie obiektu tzw. "starej" szkoły,

- zaniechano nazw "stara" i "nowa" szkoła,

- wszyscy uczniowie po raz pierwszy od 1949 roku uczą się tylko w jednym rozbudowanym i zmodernizowanym obiekcie szkolnym;

- klasy młodsze zajęcia mają w budynku "A" z 1934 roku;

- klasy starsze w budynku "B" z 1988 roku;

- nadanie sztandaru szkole podstawowej.

1990

- oddanie do zasiedlenia domu nauczyciela wybudowanego w obrębie kompleksu szkoły.

1988

- otwarcie nowego skrzydła budynku, nadanie szkole podstawowej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

- koniec nauki na dwie zmiany - wszyscy uczniowie rozpoczynają lekcje o godz. 8:00.

1986 - 1992

- rozbudowa obiektu tzw. "nowej" szkoły.

1984

- likwidacja szkół gminnych - w Marklowicach Górnych pozostaje szkoła podstawowa z klasami I-IV, od klasy V uczniowie nadal dojeżdżają do Zebrzydowic.

1975

- reforma szkolnictwa - powołana zostaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Zebrzydowicach, do której dowożone są dzieci z Marklowic. Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych staje się filią szkoły zebrzydowickiej.

1949

- przywrócono do stanu używalności po zniszczeniach wojennych budynek nr 2;

- po II światowej w Zebrzydowicach istnieje tylko jedna szkoła podstawowa, ale zajęcia odbywają się w dwóch budynkach oddalonych od siebie o około 700m: tzw. "starej" i "nowej" szkole, na dwie zmiany. Nauczyciele w czasie przerw "wędrują" pomiędzy nimi.

1945

- naukę zorganizowano od 1 września w budynku dawnej szkoły nr 1.

1939 - 1945

- szkoła podstawowa nr 1 - zamieniona na niemiecki urząd gminy;

- szkoła podstawowa nr 2 - szkołą niemiecką.

1934 - 1939

- w Zebrzydowicach istnieją 2 szkoły podstawowe:
nr 1 - w centrum wsi - obecnie nieczynny budynek przy ul. E. Orzeszkowej zwany szkołą "starą",
nr 2 - obecnie przy ul. J. Kochanowskiego - zwany szkołą "nową".

1934

- oddanie do użytku nowego obiektu szkolnego budowanego na potrzeby szkoły wydziałowej;

- reforma szkolnictwa - likwidacja szkół wydziałowych;

- powołanie do życia szkoły podstawowej nr 2.

1925 - 1934

- szkoła wydziałowa umiejscowiona w nadbudowanym, drugim piętrze budynku z 1907 roku.

1907

- 6-klasowa szkoła - nowy 1-piętrowy budynek wybudowany obok istniejącej wówczas szkoły.

1848

- 3-klasowa murowana szkoła w centrum wsi, budynek zwany póĄniej "Halfarówką", obecnie miejsce parkingowe pomiędzy ulicami: ks. A. Janusza, a E. Orzeszkowej.

1804

- Generalny Wikariat w Cieszynie przejmuje zarząd nad szkołami Księstwa Cieszyńskiego, w tym szkołą w Zebrzydowicach

1787

- 1-klasowa szkoła drewniana w centrum wsi - wybudowana na polecenie wizytatora biskupa wrocławskiego, do którego zobowiązany został ówczesny proboszcz Szymon Rosini, ponieważ wylewy rzeki utrudniały dostęp uczniom do szkoły.

1734

- szkoła na tzw. "Januszówce" za rzeką Piotrówką - miejsce obecnej leśniczówki.

1679

- początki szkolnictwa w Zebrzydowicach potwierdzone w źródłach kościelnych biskupstwa wrocławskiego. Brak jednak dokładnych danych o czasie powstania pierwszej szkoły na terenie Zebrzydowic.